NOTICE: ADOPTED INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2024/2025 PROCESS PLAN

ADOPTED INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2024/2025 PROCESS PLAN
Notice is hereby given in terms of section 28(3) of the System act (2000) that the Council adopted Integrated Development Plan/Budget and Performance Management System 2024/2025 Process Plan for eMalahleni Local Municipality will be available for public perusal as from Friday, 31 August 2023. It will be available for perusal at the following points during office hours:
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. KwaGuqa extension 14, Library
 4. Klipfontein Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. Phola office (Vulindlela Street)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. Municipal website:  www.emalahleni.gov.za
Contact Person:
Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Tel: 013-690 6731/0136906543
LENANEO LE AMOGETSWEGO YA TLHAKNELO,TLHABOLOGO LE PEAKANO YA MASEPALA (IDP),TEKATEKANYETSO YA DITSHELETE (BUDGET) LE PHETHAGATSO YA TAOLO GO YA KA LENANEO (PMS) 2024/2025
Tsebiso e a begwa go ya ka karolo yabo 28(3) ya molao wa lenaneo la Masepala la 2000 (Municipal System Act2000) gore lenaneo la thlakanelo, thlabologo le peakanyo ya Masepala (IDP), tekatekanyetso ya ditshelete (budget) le phethagatso ya taolo go ya ka lenaneo (PMS) 2024/2025.Masepala wa selegae wa eMalahleni o tsebisha setshaba tsebisho ye amogetswego ke lekgotla taolo la Masepala.   Tokomane e hwetswa mafelong a latelago ka nako ya mosomo go tloga ka 31 August 2023
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. KwaGuqa extension 14, Library
 4. Klipfontein Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. Phola office (Vulindlela Street)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. Municipal website:  www.emalahleni.gov.za
Mokgokaganyi:
Ms.N. Mtshabe/ Mr.M.P. Maphutha
Mogale: 013-690 6731/0136906543
GEiNTEGRREERDE ONTWIKKELSPLAN ((GOP) EN BEGROTING EN PRESTASIEBESTUURSPLAN VIR DIE 2024/2025 FINANSIeLE JARE
Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 28(3) van di Wet op Plaaslike Regering: Municipale Stelsewet (2000) Wet 32 van 2000, soos gewyslg dat die Geintegereerde Ontwikkelingspan (GOP) en die Begroting en Prestasie Bestuursplan vir die 2024/2025 finansiel jaar ter insae sal le vanaf 31 August 2023  by die volgende locale:
 
 1. Burgersentrum, h/v Mandela en Arras straat
 2. KwaGuqa Munisipale Kantore – 5546 Hectorweg,Lynville
 3. KwaGuqa Uitbreiding 14 Biblioteek.
 4. Klipfontein Biblioteek
 5. Ogies Kantore- Quintinstraat;
 6. Phola Kantore (Vulindlela Straat)
 7. Ga-Nala kantore-Hoofweg(Ou laerskool)
 8. Municipale webtuiste: www.emalahleni.gov.za
Kontak Persoon:
Me.N. Mtshabe/M.P. Maphutha
Telefoon nommer: 013-690 6731/0136906543
UKWAMUKELWA KOHLELO OLUZOLANDELWA UMA KUHLANGANISWA UMQULU WENTUTHUKO EDIDIYELWE NOHLELO LOKUSETSHENZISWA KWEZIMALI NOKUPHUNYELELISWA KWEMISEBENZI EHLELIWE YONYAKA KA 2024/2025
Lesi saziso sishicilelwe ngokulandela imigomo wesigaba 28(3)  womthetho olawula ukusebenza koMaspala.UMphakathi uyziswa ukuthi uMkhandlu wemukela uhlelo oluzolandelwa uma kuhlanganiswa umqulu wentuthuko edidiyelwe; uHlahlo Mali Kanye nokuphunyeleliswa kwezimali lonyaka ka 2024/2025
 
Loluhlelo luyosatshalaliswa kusukela ngomhlaka 31 August 2023 kulezinzindawo ezilandelayo ukuze umphakathi ukwazi ukulucwaninga ngamahora ukusebenza:
 
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. KwaGuqa extension 14, Library
 4. Klipfontein Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. Phola office (Vulindlela Street)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. Municipal website:  www.emalahleni.gov.za
Ningaxhumana no
Ms.N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Kwinombolo: 013- 690 6731/0136906543
Read 1104 times Last modified on 31 Aug 2023