NOTICE: DRAFT INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2024/2025 PROCESS PLAN

DRAFT INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2024/2025 PROCESS PLAN
Notice is hereby given in terms of section 28(2) of the System act (2000) that the draft Integrated Development Plan/Budget and Performance Management System 2024/2025 Process Plan for eMalahleni Local Municipality will be available for public comment as from Thursday, 3 August 2023 to Thursday, 10 August 2023.It will be available for perusal at the following points during office hours;
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14, Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. Phola office (Vulindlela Street)
 8. GA-Nala offices-Quinten Street
 9. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 10. Municipal website: www.emalahleni.gov.za
Contact Person: Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
PROSESPLAN VIR DIE KONSEP GEINTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN ((GOP) EN BEGROTING EN PRESTASIEBESTUURSPLAN VIR DIE 2024/2025 FINANSIeLE JAAR
Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 28(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet (2000) Wet 32 van 2000, soos gewysig dat die Prosesplan vir die Konsep Geintegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) en die Begroting en Prestasie Bestuursplan vir die 2024/2025 finansiele jaar ter insae sal le vanaf Donderdag 03 Augustus 2023 tot Donderdag 10 Augustus 2023 by die volgende lokale:
 1. Burgersentrum, h/v Mandela en Arras straat
 2. KwaGuqa Munisipale Kantore – 5546 Hectorweg,Lynville
 3. Lynville Biblioteek,Hectorweg,Lynville
 4. KwaGuqa Uitbreiding 14 Biblioteek.
 5. Klipfontein Biblioteek
 6. Ogies Kantore- Quintinstraat;
 7. Phola Kantore (Vulindlela Straat)
 8. Ga-Nala kantore-Hoofweg(Ou laerskool)
 9. KwaGuqa Uitbreiding 5 Betaalpunt;
 10. Munisipale webtuiste: www.emalahleni.gov.za
NGWALO NTHLA (DRAFT) YA THLAKANELO THLABOLOGO LE PEAKANYO YA MASEPALA (IDP), TEKATEKANYETŠO YA DITŠHELETE (BUDGET) LE PHETHAGATŠO YA TAOLO GO YA KA LENANEO LA (PMS) 2024/2025
Tsebišo e a begwa go ya ka Karolo 28(2) ya Molao wa Lenaneo la Tshepedišo la Masepala 2000 (Municipal Systems Act, 2000) gore ngwalo nthla (Draft) ya Thlakanelo, Thlabologo le Peakanyo ya Masepala (IDP), Tekatekanyetšo ya Ditšhelete (Budget) le phetagatšho ya taolo go ya ka lenaneo la PMS 2024/2025. Masepala oa Selegae wa eMalahleni o nea setšhaba sebaka sa go tliša dikakanyo tša bona mabapi le tokomane e. Go tloga ka Labone, 03 Kgwedi ea Seswai, 2023 (03 August 2023) go fihla ka Labone, 10 Kgwedi ea Seswai, 2023 (10 August 2023). Tokomane e hwetšwa Mafelong a latelago ka nako ya moshomo.

 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14, Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. Phola office (Vulindlela Street)
 8. GA-Nala offices-Quinten Street
 9. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 10. Municipal website: www.emalahleni.gov.za
IBHUKU LONYAKA LEZINHLELO ZENTUTHUKO EZILETHWA UMASIPALA(IDP)/NEZIMALI ZAKHONA (BUDGET)KANYE NOKUHLENGWA KOKUSEBENZA KWABASEBENZI KUKA 2024/2025NGOKWECEBO LONYAKA (PROCESS PLAN)
Niyaziswa ngomthetho we setion28(2) ye system Act (2000) ngokubuyekezwa ngonyaka kwe 2024/2025 Integrated Development Plan (IDP) ne Performance Management System (PMS) ezokhishelwa umphakathi ukuba ufake imibono ngalolu hlelo lwe IDP, Budget ne PMS, kusukela 03/08/2023 kuya 10/08/2023, kulezindawo:

 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14, Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. Phola office (Vulindlela Street)
 8. GA-Nala offices-Quinten Street
 9. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 10. Municipal website: www.emalahleni.gov.za
Ningaxhumana no Ms.N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha

Submit your comment here

[forms ID=5]
Read 1508 times Last modified on 11 Aug 2023