NOTICE- THE ADOPTED 2020/2021 INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP)

THE ADOPTED 2020/2021 INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP)
Notice is hereby given in terms of Section 25(4) of the Systems Act (2000) that the adopted Integrated Development Plan of 2020/2021 for Emalahleni Local Municipality is available for public  inspection as from  Friday , 5 June  2020  at the following points during office hours:
 1. Civic Centre, Cnr Mandela Street & Arras street
 2. Witbank Library Hofmeyer Street
 3. Kwaguqa Municipal Offices – 5546 Hector Way, Lynnville
 4. Lynnville Library: Hector Way, Lynnville
 5. Kwaguqa extension 14, Library
 6. Ogies Offices – No.1, Main Road
 7. Ga-Nala offices-Quinten Street
 8. Kwa Guqa Extension 6 Pay Point
 9. Phola Pay point
 10. Emalahleni website: www.emalahleni.gov.za.
Contact Person: Ms N. Mtshabe
Tel: 013-690 6731
DIE GOEDGEKEURDE 2020/2021 GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN (GOP)
Kennis word hiermee ingevolge Artikel 25(4) van die Munisipale Stelsels Wet (2000) gegee dat die goedgekeurde Geïntegreerde Ontwikkelings Plan vir 2020/2021 vir die Emalahleni Plaaslike Munisipaliteit vanaf Vrydag, 5 Junie 2020 by die volgende plekke gedurende kantoorure beskikbaar is vir insae:
 1. Burgersentrum, H/V Mandela & Arras straat
 2. Witbank Biblioteek, Hofmeyer Straat
 3. Kwaguqa Munisipale Kantore – 5546 Hectorweg, Lynnville
 4. Lynnville Biblioteek: Hectorweg, Lynnville
 5. Kwaguqa Uitbreiding 14, Biblioteek
 6. Ogies Kantore– Hoofweg
 7. Ga-Nala kantore-Quinten Straat
 8. Kwa Guqa Uitbr 6 Betaalpunt
 9. Phola Betaalpunt
 10. Emalahleni web adres : www.emalahleni.gov.za.
Kontak Persoon: Ms N. Mtshabe
Tel: 013-690 6731
IDP YE E AMOGETSWEGO YA NGWAGA WA 2020/2021
Go ya ka karolo ya bo 25(4) ya Municipal Systems Act (2000), IDP ye e amogetswego ke lekgotla la masepala ya 2020/2021 ya Emalahleni Local Municipality e gona gore badudi ba e bone gotloga ka labotlano, 5 June 2020. Le tla di humana go:
 1. Civic Centre, Cnr Mandela Street & Arras street
 2. Witbank Library Hofmeyer Street
 3. Kwaguqa Municipal Offices – 5546 Hector Way, Lynnville
 4. Lynnville Library: Hector Way, Lynnville
 5. Kwaguqa extension 14, Library
 6. Ogies Offices – No.1, Main Road
 7. Ga-Nala offices-Quinten Street
 8. Kwa Guqa Extension 6 Pay Point
 9. Phola Pay point
 10. Emalahleni web site: www.emalahleni.gov.za.
Mokgokaganyi: Ms N. Mtshabe
Tel: 013-690 6731
UHLELO LWENTUTHUKO EDIDIYELWE LONYAKA KA 2020/2021 WEZIMALI
Umphakathi uyaziswa ngomthetho we  Section 25(4)  ye systems Act (2000) omayelana nohlelo lwentuthuko edidiyelwe yonyaka ka 2020/2021 Integrated Development Plan, ukuthi loluHlelo seluyatholakala kulezindawo ezingenzansi uma kunesifiso zokuzibuyekeza ukususela kumhla ka 5 June 2020:
 1. Civic Centre, Cnr Mandela Street & Arras street
 2. Witbank Library Hofmeyer Street
 3. Kwaguqa Municipal Offices – 5546 Hector Way, Lynnville
 4. Lynnville Library: Hector Way, Lynnville
 5. Kwaguqa extension 14, Library
 6. Ogies Offices – No.1, Main Road
 7. Ga-Nala offices-Quinten Street
 8. Kwa Guqa Extension 6 Pay Point
 9. Phola Pay point
 10. Emalahleni web site: www.emalahleni.gov.za.
Ningaxhumana no Ms N. Mtshabe kwinombolo:
 013-690 6731
 
Read 2383 times Last modified on 13 Jun 2020